آجر نمای عمران

 آجر نمای عمران

رنگ بندی جدید محصولات


رنگ بندی جدید محصولات

محصولات زیر دارای این رنگ بندیها هستند:

پلاک 5/5               از کد 1 - 5

پلاک 33×7            از کد 1 - 4

پلاک 8                  از کد 1 - 4

لفتون ایرانی 5/5       از کد 1 - 3

لفتون نیمه 5/5          از کد 1 - 3

 

 

کلید واژه ها  :آجر نما ، آجر ال ، آجرلفتون ، آجر نما قرمز ، آجر نما پلاک ، آجر نما انگلیسی ، آجر پنج سوراخ ، آجر ده سوراخ ، آجر نما قزاقی ، آجر پلاک نیمه ، آجر نما آل ، آجر کف ، آجر شومینه ، آجر بادبر ، آجر حصیری ، آجر صخره ای

رنگ بندی جدید محصولات